เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการทำงาน

ความใส่ใจในการทำงาน โดยเริ่มจากการหาข้อมูล และผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานแต่ละชิ้นสมบูรณ์ และตอบโจทย์พร้อมสร้างความเป็นตัวตนให้กับสถานที่นั้นๆ

Pheen Studio มีหน้าที่ในการอธิบายความรู้สึกของงานออกแบบมาบนเหตุและผล เพื่อให้แนวคิดเป็นไปตามโจทย์ที่ตั้งไว้

การเข้าไปสำรวจข้อมูลต่างๆจากหน้างานจริงในทุกแง่มุม และทำความเข้าใจถึงภาพโดยรวม และเลือกศึกษาเฉพาะแง่มุมที่น่าสนใจ และเป็นจุดเด่นในแต่ละ Project งานแต่ละงานบางงานอาจดูเรียบง่าย อาจเป็นผลมาจากการออกแบบที่สลับซับซ้อนผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานของ Pheen Studio

สิ่งที่ทำให้งานของ Pheen Studio พัฒนาไปเรื่อยๆ คือการมีอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ในงาน การออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ คงไม่สำคัญเท่ากับการสร้างสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำ “มายซิกเนอเจอร์” ซึ่งสะท้อนถึงตัวตนและการทำงานของ Pheen Studio

การใส่ใจกับเรื่องวัสดุ ที่นำมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุท้องถิ่น หรือวัสดุที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ เพื่อดึงเอาจุดที่เป็นความพิเศษของวัสดุ ออกมาเพื่อผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความชัดเจน และมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

           © 2014 Pheen Studio Co., Ltd.. All rights reserved.